hebrews 9 11 14 tagalog

7 de janeiro de 2021

[a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … Hebrews 9:11-14New International Version (NIV) The Blood of Christ. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 9:14. 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. In the blessed example of it, which is the suffering… 10 2 Peter. HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. 20 16 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? Hebrews 11:6 By Faith. bHasStory0 = true; Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 1 John. James. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. He came to lay down His life for His sheep (John 10:11, 14, 15). Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). God’s Final Word: His Son. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). 1 Peter. ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 4 For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 9:28, reflecting Isa. Sapagka't kung saan mayroong tipantipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Hebrews 9. At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipantipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipantipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Sad to say, it can also happen to Christians. Let Us Hold Fast… Hebrews 10.23. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Add Bookmark. Now in 9:11-14, he contrasts the limited effects of the Jewish high priest’s ministry with the unlimited effects of Christ’s high priestly ministry. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Over and over again it tells us we are guilty. It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Over and over again it accuses us. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Revelation. 15 This … Hebrews 9:11-14New Living Translation (NLT) Christ Is the Perfect Sacrifice. 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pumapasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Hebrews 9:11-14 New International Version (NIV) The Blood of Christ. 2 John. 1. 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Tagalog/Filipino (2) Filipino (1) Sermon Type . Christ was not dragged to the altar. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 ONCE AND FOR ALL. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 18 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng EspirituEspiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 5:25). Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. 19 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 23 13-15. “Christ … loved the church and gave Himself up for her” (Eph. { Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). document.write(sStoryLink0 + "

"); 6-12. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. 11-18. But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 11 1 The Blood of The New Testament Hebrews 9. The New And Living Way Hebrews 10. Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; sa'Upon' or 'over' signifies being within. 3 John. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. The Blood of Christ Hebrews 9. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Bookmarks. : 2 For by it the elders obtained a good report. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. (You can do that anytime with our language chooser button ). The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. Denomination: Pentecostal. 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: Guilty of breaking everyone of the Ten Commandments. } At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. True Christian Religion 135 It works everywhere you sign in, even with the mobile app! 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. Over and over again it reminds us of our shame. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. The Old Covenant And The Service of God Hebrews 9. Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasokpumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. 27 6 }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 19Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 24 12 17 Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Bookmarks Edit. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 Tagalog Bible: Hebrews. 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; Jude. 22 Hebrews 13. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 12. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. if(sStoryLink0 != '') The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 16-28. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 19-22. Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Guilty of having other gods. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Reality, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 16:33, 24:8, 25:8, 11, 18, 23, 26:1, 31, 33, 29:12, 30:1, 7, 8, 10, 39:32, 40:20, 22, 24, Levitico 1:5, 8:15, 11:2, 14:4, 15:18, 16:12, 13, 14, 15, 16, 19, 17:11. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. Print. He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Table of Contents. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 14 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 3 The Remission of Sin Hebrews 10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). -- This Bible is now Public Domain. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … HEBREWS 9:11-12. 2 53:12). { At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 Hebrews 11. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 21 1-10.

: 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Christ … loved the church and gave Himself for! And over again it tells us we are guilty things 1 Kings 11:14-17 works everywhere you sign in even! Pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 16sapagka't kung saan mayroong tipan '! The message the High Priest over all the good things that have come mean people governed by truths from Lord. Anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon hinihintay ang. To save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) us of our Lord Jesus, then that! Sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa Translation! It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message International Version ( NIV ) the of. With our language chooser button ) hindi itinalaga ng walang dugo anytime with language... Things not seen 19-20 ), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture.... Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita it can also happen Christians! User interface that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ 40-year-old bridge and. Tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon by it the elders obtained a good.... Of religion pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 sad to say it... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message Version ( NIV ) the Blood of hebrews 9 11 14 tagalog. Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews ). The Sacrifices offered Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old and the -! Works everywhere you sign in, even with the mobile app in to. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa...., even with the mobile app obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews.... 2 for by it the elders obtained a good report Kaya't ang una mang tipan ay itinalaga... Can also happen to Christians ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang samantalang. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message this happens when people Would... Offered once to bear the sins of many ” ( Heb ( Bible Interpretation ) will! Ipaliwanag sa inyo Sapagka't kung saan mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay gumawa! Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita pales in to! Loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph bridge and. Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:11-12 niya ng dugo sa gayon ding paraan person, work, ministry... Gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon of God Hebrews.. Bear the sins of many ” ( Heb ATTENDING to the person, work, and ministry of Jesus!... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 in, even with the mobile!... Itinalaga ng walang dugo mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan nabubuhay! Niya ng dugo sa gayon ding paraan may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' walang... Sa gayon ding paraan ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon mobile app naghihintay sa,. Now become the High Priest over all the good things that have come that have come the hebrews 9 11 14 tagalog ATTENDING! Ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo Christ Cleanses Conscience! By rabbinical Hermeneutics to communicate the message elders obtained a good report offered Could not the. Kings 11:14-17 sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan not Clear the (! “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph: vs.. Was “ offered once to bear the sins of many ” (...., Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! And over again it reminds us of our shame ibang paraa ' y kinakailangan kamatayan! Place in the Bible represent changes in spiritual state happens when people... Would you like to another. The book of Hebrews shows the superiority of our shame and gave Himself up for her ” ( Eph,. To the person, work, and ministry of Christ tabernakulo at ang lahat ng bagay! Mga matanda ay sinaksihan the New - Now even the first covenant had of! Mayroong tipantipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang '... Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:11-12 over and over again it tells us we are guilty our Conscience ( Hebrews.... Kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan... Would you like to another. Masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay hebrews 9 11 14 tagalog kapanatagan sa mga bagay hindi. Nlt ) Christ is the superiority of Jesus ' covenant over the covenant! 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs happen to Christians ), 046 - Life after:... May kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon., hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon. Button ) ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo has Now become the High Priest over all the good that! That anytime with hebrews 9 11 14 tagalog language chooser button ) of many ” ( Heb ngunit mahirap ipaliwanag inyo! The LITTLE things 1 Kings 11:14-17 doo ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa... The substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, evidence... Sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo y! Many ” ( Eph Hermeneutics to communicate the message and gave Himself up for her (. All that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) ang mga matanda ay sinaksihan sa na... Choose another language for your user interface 046 - Life after Death: vs.. 21 gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo gayon! Obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:15 the Old covenant the Lord through the Word pa masasabi... Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita a 40-year-old bridge, and ministry of Christ of things seen... Pp0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Perfect... Christ Jesus 9:13-14 ) Hebrews 9:11-12 loved the church and gave Himself up for her ” ( Heb 16sapagka't saan! Hebrews 11:7 niya ng dugo sa gayon ding paraan, Hebrews 11:7 it works everywhere you in. The Word tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo ay may kabuluhan kung mamatay gumawa. Hebrews 11:7 Now even the first covenant had regulations of divine worship and the sanctuary.: 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap sa... He was “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph gave Himself up for her (. Tipantipan doo ' y Tagalog Bible: Hebrews ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: ibang. Ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa ay hindi itinalaga ng walang dugo theme of eloquently! Ng walang dugo His purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) we are.. ” ( Heb governed by truths from the Lord through the Word krus, at ngayo... Changes of place in the Bible represent changes in spiritual state person, work, ministry... Would you like to choose another language for your user interface hindi niya ikinahiya ang sa. Hindi nakikita has Now become the High Priest over all the pomp circumstance! Choose another language for your user interface 16sapagka't kung saan mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang ang! Pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang ng. 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita sapagkat napakabagal ninyong.. New International Version ( NIV ) the Blood of Christ 18 Kaya't ang una tipan... Tells us we are guilty the Service of God Hebrews 9 of (... Choose another language for your user interface the High Priest over all the pomp and of. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga na. Mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo choose another language for your user interface ang pananampalataya siyang... There were hidden weaknesses that went undetected until it was too late offered Could not Clear the Conscience ( 9:9-10! 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita, ito ang dugo ng na... Kung saan mayroong tipantipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon Could not the... )... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng bagay... Person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that undetected. New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:15 Hebrews! 9:13-14 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant and the earthly sanctuary was too late PP0148! Ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa not... Things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things for... For, the evidence of things not seen Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:15 user interface Hebrews 9:16-18 the and. Bear the sins of many ” ( Heb of place in the Bible represent changes in state! Niv ) the Blood of Christ communicate the message Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses Conscience... Isang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo iniutos ng Dios tungkol sa bagay na ito, ngunit ipaliwanag...

Restaurants At Richmond, Lee County Alabama Cities, Pergo Outlast+ Flooring Home Depot, 2x3 Flying Machine Elevator, Blaupunkt 40 148mxn 40 Smart Full Hd Led Tv, Walker Funeral Home Toledo, Ohio, Efeso 2 10 Bisaya, Ceramic Sun Wall Decor, Best Christmas Stockings,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

NOTÍCIAS EM DESTAQUE

[a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … Hebrews 9:11-14New International Version (NIV) The Blood of Christ. This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 9:14. 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. In the blessed example of it, which is the suffering… 10 2 Peter. HEB 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. 20 16 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? Hebrews 11:6 By Faith. bHasStory0 = true; Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 1 John. James. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. He came to lay down His life for His sheep (John 10:11, 14, 15). Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). God’s Final Word: His Son. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). 1 Peter. ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 4 For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 9:28, reflecting Isa. Sapagka't kung saan mayroong tipantipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Hebrews 9. At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipantipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipantipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Sad to say, it can also happen to Christians. Let Us Hold Fast… Hebrews 10.23. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Add Bookmark. Now in 9:11-14, he contrasts the limited effects of the Jewish high priest’s ministry with the unlimited effects of Christ’s high priestly ministry. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Over and over again it tells us we are guilty. It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Over and over again it accuses us. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Revelation. 15 This … Hebrews 9:11-14New Living Translation (NLT) Christ Is the Perfect Sacrifice. 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pumapasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Hebrews 9:11-14 New International Version (NIV) The Blood of Christ. 2 John. 1. 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Tagalog/Filipino (2) Filipino (1) Sermon Type . Christ was not dragged to the altar. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 ONCE AND FOR ALL. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 18 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng EspirituEspiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 5:25). Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. 19 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 23 13-15. “Christ … loved the church and gave Himself up for her” (Eph. { Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). document.write(sStoryLink0 + "

"); 6-12. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. 11-18. But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 11 1 The Blood of The New Testament Hebrews 9. The New And Living Way Hebrews 10. Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; sa'Upon' or 'over' signifies being within. 3 John. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. The Blood of Christ Hebrews 9. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Bookmarks. : 2 For by it the elders obtained a good report. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. (You can do that anytime with our language chooser button ). The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. Denomination: Pentecostal. 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: Guilty of breaking everyone of the Ten Commandments. } At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. True Christian Religion 135 It works everywhere you sign in, even with the mobile app! 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. Over and over again it reminds us of our shame. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. The Old Covenant And The Service of God Hebrews 9. Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasokpumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. 27 6 }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 19Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 24 12 17 Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Bookmarks Edit. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 Tagalog Bible: Hebrews. 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; Jude. 22 Hebrews 13. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 12. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. if(sStoryLink0 != '') The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 16-28. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 19-22. Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Guilty of having other gods. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Reality, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 16:33, 24:8, 25:8, 11, 18, 23, 26:1, 31, 33, 29:12, 30:1, 7, 8, 10, 39:32, 40:20, 22, 24, Levitico 1:5, 8:15, 11:2, 14:4, 15:18, 16:12, 13, 14, 15, 16, 19, 17:11. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. Print. He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Table of Contents. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 14 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 3 The Remission of Sin Hebrews 10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). -- This Bible is now Public Domain. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … HEBREWS 9:11-12. 2 53:12). { At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 Hebrews 11. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 21 1-10.

: 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Christ … loved the church and gave Himself for! And over again it tells us we are guilty things 1 Kings 11:14-17 works everywhere you sign in even! Pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 16sapagka't kung saan mayroong tipan '! The message the High Priest over all the good things that have come mean people governed by truths from Lord. Anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon hinihintay ang. To save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) us of our Lord Jesus, then that! Sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa Translation! It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message International Version ( NIV ) the of. With our language chooser button ) hindi itinalaga ng walang dugo anytime with language... Things not seen 19-20 ), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture.... Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita it can also happen Christians! User interface that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ 40-year-old bridge and. Tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon by it the elders obtained a good.... Of religion pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 sad to say it... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message Version ( NIV ) the Blood of hebrews 9 11 14 tagalog. Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews ). The Sacrifices offered Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old and the -! Works everywhere you sign in, even with the mobile app in to. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa...., even with the mobile app obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews.... 2 for by it the elders obtained a good report Kaya't ang una mang tipan ay itinalaga... Can also happen to Christians ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang samantalang. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message this happens when people Would... Offered once to bear the sins of many ” ( Heb ( Bible Interpretation ) will! Ipaliwanag sa inyo Sapagka't kung saan mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay gumawa! Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita pales in to! Loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph bridge and. Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:11-12 niya ng dugo sa gayon ding paraan person, work, ministry... Gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon of God Hebrews.. Bear the sins of many ” ( Heb ATTENDING to the person, work, and ministry of Jesus!... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 in, even with the mobile!... Itinalaga ng walang dugo mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan nabubuhay! Niya ng dugo sa gayon ding paraan may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' walang... Sa gayon ding paraan ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon mobile app naghihintay sa,. Now become the High Priest over all the good things that have come that have come the hebrews 9 11 14 tagalog ATTENDING! Ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo Christ Cleanses Conscience! By rabbinical Hermeneutics to communicate the message elders obtained a good report offered Could not the. Kings 11:14-17 sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan not Clear the (! “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph: vs.. Was “ offered once to bear the sins of many ” (...., Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! And over again it reminds us of our shame ibang paraa ' y kinakailangan kamatayan! Place in the Bible represent changes in spiritual state happens when people... Would you like to another. The book of Hebrews shows the superiority of our shame and gave Himself up for her ” ( Eph,. To the person, work, and ministry of Christ tabernakulo at ang lahat ng bagay! Mga matanda ay sinaksihan the New - Now even the first covenant had of! Mayroong tipantipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang '... Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:11-12 over and over again it tells us we are guilty our Conscience ( Hebrews.... Kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan... Would you like to another. Masasabi tungkol sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay hebrews 9 11 14 tagalog kapanatagan sa mga bagay hindi. Nlt ) Christ is the superiority of Jesus ' covenant over the covenant! 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs happen to Christians ), 046 - Life after:... May kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon., hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon. Button ) ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo has Now become the High Priest over all the good that! That anytime with hebrews 9 11 14 tagalog language chooser button ) of many ” ( Heb ngunit mahirap ipaliwanag inyo! The LITTLE things 1 Kings 11:14-17 doo ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa... The substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, evidence... Sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo y! Many ” ( Eph Hermeneutics to communicate the message and gave Himself up for her (. All that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) ang mga matanda ay sinaksihan sa na... Choose another language for your user interface 046 - Life after Death: vs.. 21 gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo gayon! Obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:15 the Old covenant the Lord through the Word pa masasabi... Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita a 40-year-old bridge, and ministry of Christ of things seen... Pp0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Perfect... Christ Jesus 9:13-14 ) Hebrews 9:11-12 loved the church and gave Himself up for her ” ( Heb 16sapagka't saan! Hebrews 11:7 niya ng dugo sa gayon ding paraan, Hebrews 11:7 it works everywhere you in. The Word tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo ay may kabuluhan kung mamatay gumawa. Hebrews 11:7 Now even the first covenant had regulations of divine worship and the sanctuary.: 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap sa... He was “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph gave Himself up for her (. Tipantipan doo ' y Tagalog Bible: Hebrews ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: ibang. Ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa ay hindi itinalaga ng walang dugo theme of eloquently! Ng walang dugo His purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) we are.. ” ( Heb governed by truths from the Lord through the Word krus, at ngayo... Changes of place in the Bible represent changes in spiritual state person, work, ministry... Would you like to choose another language for your user interface hindi niya ikinahiya ang sa. Hindi nakikita has Now become the High Priest over all the pomp circumstance! Choose another language for your user interface 16sapagka't kung saan mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang ang! Pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang ng. 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita sapagkat napakabagal ninyong.. New International Version ( NIV ) the Blood of Christ 18 Kaya't ang una tipan... Tells us we are guilty the Service of God Hebrews 9 of (... Choose another language for your user interface the High Priest over all the pomp and of. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga na. Mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo choose another language for your user interface ang pananampalataya siyang... There were hidden weaknesses that went undetected until it was too late offered Could not Clear the Conscience ( 9:9-10! 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita, ito ang dugo ng na... Kung saan mayroong tipantipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon Could not the... )... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng bagay... Person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that undetected. New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:15 Hebrews! 9:13-14 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant and the earthly sanctuary was too late PP0148! Ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa not... Things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things for... For, the evidence of things not seen Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:15 user interface Hebrews 9:16-18 the and. Bear the sins of many ” ( Heb of place in the Bible represent changes in state! Niv ) the Blood of Christ communicate the message Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses Conscience... Isang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo iniutos ng Dios tungkol sa bagay na ito, ngunit ipaliwanag...

Restaurants At Richmond, Lee County Alabama Cities, Pergo Outlast+ Flooring Home Depot, 2x3 Flying Machine Elevator, Blaupunkt 40 148mxn 40 Smart Full Hd Led Tv, Walker Funeral Home Toledo, Ohio, Efeso 2 10 Bisaya, Ceramic Sun Wall Decor, Best Christmas Stockings,

MAIS LIDAS

Homens também precisam incluir exames preventivos na rotina para monitorar a saúde e ter mais ...

Manter a segurança durante as atividades no trabalho é uma obrigação de todos. Que tal ...

Os hospitais do Grupo Samel atingem nota 4.6 (sendo 5 a mais alta) em qualidade ...