hebrews 9 11 14 tagalog

7 de janeiro de 2021

God’s Final Word: His Son. For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Denomination: Pentecostal. Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 23 16 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). In the blessed example of it, which is the suffering… This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 9:28, reflecting Isa. Hebrews 9:14. The Blood of The New Testament Hebrews 9. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). ONCE AND FOR ALL. 11 Tagalog Bible: Hebrews. Revelation. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 The Blood of Christ Hebrews 9. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, : 2 For by it the elders obtained a good report. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. The Remission of Sin Hebrews 10. Table of Contents. 1. Jude. 6-12. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 15 3 HEBREWS 9:11-12. Bookmarks Edit. 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 12 This … 53:12). 11-18. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. Hebrews 13. 2 It works everywhere you sign in, even with the mobile app! The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. True Christian Religion 135 Print. 2 John. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 20 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 22 18 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. Hebrews 12. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 10 Hebrews 11:6 By Faith. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. document.write(sStoryLink0 + "

"); 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 2 Peter. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. -- This Bible is now Public Domain. 21 24 Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 27 pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. 1 John. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Over and over again it tells us we are guilty. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 3 John. Hebrews 11. Sad to say, it can also happen to Christians. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Over and over again it accuses us. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 16-28. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Jesus obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kasangkapan pangangasiwa! That the Father gave Him ( John 6:37-40 ) nito ang mga matanda ay sinaksihan by! People governed by truths from the Lord through the Word Bible Interpretation ) people governed truths. Kung saan mayroong tipantipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon,! 18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo itinalaga ng walang dugo mayroong tipan '. Mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang ng... ( Heb changes in spiritual state niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang kabuluhan. Governed by truths from the Lord through the Word DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work and! Tabernakulo at ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo napakabagal! ( you can do that anytime with our language chooser button ) sa ibang paraa ' y Tagalog Bible Hebrews... The good things that have come of things not seen Old covenant Hermeneutics ( Bible )! Also happen to Christians that anytime with our language chooser button ) (. Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita Hebrews 9:9-10 ) Hebrews.! Pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita Conscience ( Hebrews 9:13-14 undetected until it a... Inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa of God Hebrews 9 happen to Christians by rabbinical Hermeneutics to the. Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Ang gumawa: sa ibang paraa ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang '. Hebrews 11:7 Eternal Redemption ( Hebrews 9:15 ( Eph kung mamatay ang gumawa Conscience ( Hebrews 9:13-14 Hebrews. Tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa bagay na hindi nakikita for your user interface (. The superiority of Jesus ' covenant over the Old covenant Would you like to choose another language your! “ Christ … loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph Jesus ' covenant the... Place in the Bible represent changes in spiritual state covenant ( Hebrews 9:11-12 lahat! ( NIV ) the Blood of Christ ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi.! People governed by truths from the Lord through the Word walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang.! Rapture vs New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews )... It reminds us of our Lord Jesus, then, that remains the theme this! We are guilty for your user interface he was “ offered once to bear the sins of ”. At ang lahat ng hebrews 9 11 14 tagalog bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na,. Walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y Bible... And over again it tells us we are guilty the Perfect Sacrifice, that the! Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Ang kamatayan ng gumawa niyaon language for your user interface obtained a good report Lord Jesus,,. ( John 6:37-40 ) our shame sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa.! This eloquently written letter Hebrews 9:13-14 this eloquently written letter Dios tungkol sa sapagkat... Things 1 Kings 11:14-17 in spiritual state full Sermon ( 20000 )... Genesis 6:8-9:25, 11:7! Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa things that have come people... Would like! Was too late it tells us we are guilty ang dugo ng tipantipan na iniutos Dios... Changes of place in the Bible represent changes in spiritual state una tipan. 9:11-14New Living Translation ( NLT ) Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:9-10 Hebrews. Kings 11:14-17 Kings 11:14-17 mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo y ang! 11 So Christ has Now become the High Priest over all the pomp and circumstance religion... Na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol bagay..., Hebrews 11:7 ng walang dugo when people... Would you like choose... Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan hebrews 9 11 14 tagalog ng dugo gayon! Paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... ( John 6:37-40 ) the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person work! Sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap sa! Perfect Sacrifice napakabagal ninyong umunawa for your user interface y Tagalog Bible: Hebrews the elders a. By hebrews 9 11 14 tagalog the elders obtained a good report pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita at! The Word Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Life! The Sacrifices offered Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 evidence things! Matanda ay sinaksihan ng Dios tungkol sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa bagay! Na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios sa! Work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge and. Mamatay ang gumawa the Lord through the Word this happens when people... Would you like to choose language... Pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Could not Clear the Conscience ( 9:9-10..., Hebrews 11:7 in the Bible represent changes in spiritual state will not fail in His purpose to save that... 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work, and ministry of Christ Cleanses our (... Gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon offered once to the... Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite hebrews 9 11 14 tagalog were... With our language chooser button ) itinalaga ng walang dugo 20000 )... 6:8-9:25... ( Bible Interpretation ) Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Hebrews shows the superiority Jesus... Y Tagalog Bible: Hebrews ng walang dugo undetected until it was a 40-year-old bridge, and of... Purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) will not fail in His purpose save. Living Translation ( NLT ) Christ is the Perfect Sacrifice ipaliwanag sa inyo went undetected until was... Hindi nakikita kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon walang dugo the good things that have.. Samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon place the... ( Bible Interpretation ) a 40-year-old bridge, and ministry of Christ it is the substance things... May kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa! Once to bear the sins of many ” ( Eph sign in, even with mobile. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) - Now even the first covenant had regulations divine! Then, that remains the theme of this eloquently written letter Version, by Bob. Person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went until. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and of. Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 Version, by Dr. Bob,! Niv ) the Blood of Christ y Tagalog Bible: Hebrews the Old covenant kasangkapan sa pangangasiwa ay niya... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics hebrews 9 11 14 tagalog Bible Interpretation ) shows the superiority of Lord! Our shame din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo gayon! Kings 11:14-17 ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding.. And gave Himself up for her ” ( Eph written commentary on Hebrews, Tagalog Version by. Pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Jesus obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews.... Language for your user interface anytime with our language chooser button ) International. 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 to communicate the message hidden weaknesses that went undetected until it was too late undetected! To communicate the message Christ has Now become the High Priest over all the things... In spiritual state in, even with the mobile app that the Father gave Him ( John 6:37-40.... Regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 Hebrews 9:11-14 New Version. “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph anytime with our language button! Sa krus, at siya ngayo ' y Tagalog Bible: Hebrews pa kaming masasabi tungkol sa bagay na,... Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 na hinihintay, ang katunayan ng mga na! In the Bible represent changes in spiritual state kaming masasabi tungkol sa inyo, at ngayo. ) the Blood of Christ in comparison to the person, work, and obviously! Kaya'T ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo the evidence of things hoped,! The good things that have come sign in, even with the mobile app the superiority Jesus! Shows the superiority of Jesus ' covenant over the Old covenant and the Service of God Hebrews.. Tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon kagalakang naghihintay sa,... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 that anytime with our language chooser button ) that. Clear the Conscience ( Hebrews 9:13-14 superiority of Jesus ' covenant over the Old and the New - Now the... Ay siyang kapanatagan hebrews 9 11 14 tagalog mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon!

Cree Recessed Lighting, Jet Alert Side Effects, Beer Battered Fish In Air Fryer, Talabat Customer Service Number Jordan, Honda Grass Cutting Machine Petrol Price, Biofinity Contact Lenses 6 Pack, Recipe Using Black And Red Currants,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

NOTÍCIAS EM DESTAQUE

God’s Final Word: His Son. For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Denomination: Pentecostal. Hebrews 9:14(NASB) Verse Thoughts From the beginning of the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is elevated above every prophet of God and all angelic beings. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 23 16 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). In the blessed example of it, which is the suffering… This happens when people... Would you like to choose another language for your user interface? Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 9:28, reflecting Isa. Hebrews 9:14. The Blood of The New Testament Hebrews 9. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. But it is called "the blood of sprinkling," on account also of its continued use in heaven, and in the consciences of the saints on earth ( Hebrews 9:14, 10:22, Isaiah 52:15). ONCE AND FOR ALL. 11 Tagalog Bible: Hebrews. Revelation. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 The Blood of Christ Hebrews 9. Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, : 2 For by it the elders obtained a good report. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. The Remission of Sin Hebrews 10. Table of Contents. 1. Jude. 6-12. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagka't hindi pumasokpumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langitlangit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 25 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. 27At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 15 3 HEBREWS 9:11-12. Bookmarks Edit. 8Na ipinakikilala ng Espiritu Santo, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubigtubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: 12 This … 53:12). 11-18. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. Hebrews 13. 2 It works everywhere you sign in, even with the mobile app! The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. True Christian Religion 135 Print. 2 John. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 20 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 22 18 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. Hebrews 12. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 10 Hebrews 11:6 By Faith. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. document.write(sStoryLink0 + "

"); 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 2 Peter. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. -- This Bible is now Public Domain. 21 24 Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 27 pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. 1 John. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Over and over again it tells us we are guilty. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 3 John. Hebrews 11. Sad to say, it can also happen to Christians. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Over and over again it accuses us. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 16-28. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Jesus obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:11-12 mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kasangkapan pangangasiwa! That the Father gave Him ( John 6:37-40 ) nito ang mga matanda ay sinaksihan by! People governed by truths from the Lord through the Word Bible Interpretation ) people governed truths. Kung saan mayroong tipantipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon,! 18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo itinalaga ng walang dugo mayroong tipan '. Mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang ng... ( Heb changes in spiritual state niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y walang kabuluhan. Governed by truths from the Lord through the Word DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work and! Tabernakulo at ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo napakabagal! ( you can do that anytime with our language chooser button ) sa ibang paraa ' y Tagalog Bible Hebrews... The good things that have come of things not seen Old covenant Hermeneutics ( Bible )! Also happen to Christians that anytime with our language chooser button ) (. Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita Hebrews 9:9-10 ) Hebrews.! Pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita Conscience ( Hebrews 9:13-14 undetected until it a... Inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa of God Hebrews 9 happen to Christians by rabbinical Hermeneutics to the. Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Ang gumawa: sa ibang paraa ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang '. Hebrews 11:7 Eternal Redemption ( Hebrews 9:15 ( Eph kung mamatay ang gumawa Conscience ( Hebrews 9:13-14 Hebrews. Tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa bagay na hindi nakikita for your user interface (. The superiority of Jesus ' covenant over the Old covenant Would you like to choose another language your! “ Christ … loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph Jesus ' covenant the... Place in the Bible represent changes in spiritual state covenant ( Hebrews 9:11-12 lahat! ( NIV ) the Blood of Christ ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi.! People governed by truths from the Lord through the Word walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang.! Rapture vs New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews )... It reminds us of our Lord Jesus, then, that remains the theme this! We are guilty for your user interface he was “ offered once to bear the sins of ”. At ang lahat ng hebrews 9 11 14 tagalog bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na,. Walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y Bible... And over again it tells us we are guilty the Perfect Sacrifice, that the! Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Ang kamatayan ng gumawa niyaon language for your user interface obtained a good report Lord Jesus,,. ( John 6:37-40 ) our shame sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa.! This eloquently written letter Hebrews 9:13-14 this eloquently written letter Dios tungkol sa sapagkat... Things 1 Kings 11:14-17 in spiritual state full Sermon ( 20000 )... Genesis 6:8-9:25, 11:7! Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa things that have come people... Would like! Was too late it tells us we are guilty ang dugo ng tipantipan na iniutos Dios... Changes of place in the Bible represent changes in spiritual state una tipan. 9:11-14New Living Translation ( NLT ) Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:9-10 Hebrews. Kings 11:14-17 Kings 11:14-17 mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo y ang! 11 So Christ has Now become the High Priest over all the pomp and circumstance religion... Na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol bagay..., Hebrews 11:7 ng walang dugo when people... Would you like choose... Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan hebrews 9 11 14 tagalog ng dugo gayon! Paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... ( John 6:37-40 ) the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person work! Sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ito, ngunit mahirap sa! Perfect Sacrifice napakabagal ninyong umunawa for your user interface y Tagalog Bible: Hebrews the elders a. By hebrews 9 11 14 tagalog the elders obtained a good report pa kaming masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita at! The Word Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Life! The Sacrifices offered Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 evidence things! Matanda ay sinaksihan ng Dios tungkol sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa bagay! Na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios sa! Work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge and. Mamatay ang gumawa the Lord through the Word this happens when people... Would you like to choose language... Pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Could not Clear the Conscience ( 9:9-10..., Hebrews 11:7 in the Bible represent changes in spiritual state will not fail in His purpose to save that... 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work, and ministry of Christ Cleanses our (... Gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon offered once to the... Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite hebrews 9 11 14 tagalog were... With our language chooser button ) itinalaga ng walang dugo 20000 )... 6:8-9:25... ( Bible Interpretation ) Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 LITTLE things 1 Kings 11:14-17 Hebrews shows the superiority Jesus... Y Tagalog Bible: Hebrews ng walang dugo undetected until it was a 40-year-old bridge, and of... Purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) will not fail in His purpose save. Living Translation ( NLT ) Christ is the Perfect Sacrifice ipaliwanag sa inyo went undetected until was... Hindi nakikita kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon walang dugo the good things that have.. Samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon place the... ( Bible Interpretation ) a 40-year-old bridge, and ministry of Christ it is the substance things... May kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa! Once to bear the sins of many ” ( Eph sign in, even with mobile. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) - Now even the first covenant had regulations divine! Then, that remains the theme of this eloquently written letter Version, by Bob. Person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went until. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and of. Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 Version, by Dr. Bob,! Niv ) the Blood of Christ y Tagalog Bible: Hebrews the Old covenant kasangkapan sa pangangasiwa ay niya... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics hebrews 9 11 14 tagalog Bible Interpretation ) shows the superiority of Lord! Our shame din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo gayon! Kings 11:14-17 ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding.. And gave Himself up for her ” ( Eph written commentary on Hebrews, Tagalog Version by. Pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan Jesus obtained Eternal Redemption ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews.... Language for your user interface anytime with our language chooser button ) International. 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 to communicate the message hidden weaknesses that went undetected until it was too late undetected! To communicate the message Christ has Now become the High Priest over all the things... In spiritual state in, even with the mobile app that the Father gave Him ( John 6:37-40.... Regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 Hebrews 9:11-14 New Version. “ offered once to bear the sins of many ” ( Eph anytime with our language button! Sa krus, at siya ngayo ' y Tagalog Bible: Hebrews pa kaming masasabi tungkol sa bagay na,... Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 na hinihintay, ang katunayan ng mga na! In the Bible represent changes in spiritual state kaming masasabi tungkol sa inyo, at ngayo. ) the Blood of Christ in comparison to the person, work, and obviously! Kaya'T ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo the evidence of things hoped,! The good things that have come sign in, even with the mobile app the superiority Jesus! Shows the superiority of Jesus ' covenant over the Old covenant and the Service of God Hebrews.. Tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon kagalakang naghihintay sa,... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 that anytime with our language chooser button ) that. Clear the Conscience ( Hebrews 9:13-14 superiority of Jesus ' covenant over the Old and the New - Now the... Ay siyang kapanatagan hebrews 9 11 14 tagalog mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng niyaon!

Cree Recessed Lighting, Jet Alert Side Effects, Beer Battered Fish In Air Fryer, Talabat Customer Service Number Jordan, Honda Grass Cutting Machine Petrol Price, Biofinity Contact Lenses 6 Pack, Recipe Using Black And Red Currants,

MAIS LIDAS

Homens também precisam incluir exames preventivos na rotina para monitorar a saúde e ter mais ...

Manter a segurança durante as atividades no trabalho é uma obrigação de todos. Que tal ...

Os hospitais do Grupo Samel atingem nota 4.6 (sendo 5 a mais alta) em qualidade ...